Samhalls uppdrag granskas

Regeringen har inlett en ny granskning av Samhall. I arbetsmarknadsministerns presentation av uppdraget för undersökningen tas flera punkter upp. Men inte frågan om Samhall ska drivas med vinstintresse.

INRIKES | Erik Edlund

Samhall AB är ett statligt bolag som ska hjälpa personer med funktionsvariationer och arbetsskador att ta sig in på arbetsmarknaden. Med meningsfulla jobb ska bolaget hjälpa personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden att utvecklas och stå på egna ben. Många av Samhalls 24 000 anställda upplever en helt annan verklighet. Stress, dålig arbetsmiljö och farliga arbetsuppgifter gör att många inte får den hjälp de behöver. Nu har regeringen sjösatt en ny granskning av Samhall.
Kritik mot Samhall har hörts länge. Bolaget som får över 6 miljarder kronor av staten för att ta emot människor med olika funktionsvariationer har gång på gång ertappats med att försumma sina anställdas arbetsmiljö.
Riksrevisionen granskade bolaget sommaren 2023. De är kritiska till att Samhalls ledning prioriterar affärer framför det samhälleliga uppdraget. På sin hemsida skriver myndigheten att Samhall skapat många arbetstillfällen, men brister i att erbjuda utvecklande jobb. Det beror främst på att regeringen inte gett bolaget stabila ekonomiska förutsättningar.

För lite uppmärksamhet har enligt Riksrevisionen ägnats åt kvalitet på den sysselsättning som erbjuds, och hur Samhall genomför sitt uppdrag. Även Samhalls interna styrning och organisation har varit alltför inriktad mot affärsmässighet.
I rapporten rekommenderar Riksrevisionen regeringen att se över huruvida Samhall ska fortsätta drivas som aktiebolag.
”För att samhällsuppdraget som riksdagen beslutat om ska kunna uppfyllas i dess helhet är mer genomgripande förändringar nödvändiga. Eftersom flera brister kan härledas till bolagsformen bör organisationsformen omprövas.”
Efter Riksrevisionens granskning sjösatte regeringen en egen undersökning. Men i den undersökningen kommer det många menar är själva kärnan i Samhalls problem, vinstintresset, få väldigt lite uppmärksamhet.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrsson presenterade uppdraget för en utredning av Samhall i början av året. Det blir den första stora statliga granskningen av Samhall på 20 år.
Utredningen leds av Malin Danielsson (L). Den ska bland annat titta närmare på vad som är Samhalls målgrupp och hur bolaget gör sitt urval av vilka de anställer.
Men i arbetsmarknadsministern presentation lyste vinstkravet med sin frånvaro. Till tidningen Fastighetsfolket säger han att vinstkravet kan komma att ses över om det blir aktuellt under arbetets gång.
Peter Obermüller, fackligt ombud för Samhall på nationell nivå, är kritisk till att frågan om vinstkravet inte finns med tydligare i undersökningen. Han säger till tidningen Fastighetsfolket att man kan tolka skrivningarna från regeringen som att det ingår i vad regeringen vill titta närmare på. Men han hade helst sett att vinstkravet var med som en konkret punkt.
Utredningen väntas vara klar senast 24 mars 2025.


FOTO samhall.se