Het programdebatt inom Vänsterpartiet

I höstas lade Vänsterpartiets programkommission fram sitt förslag till nytt partiprogram och nu går som sig bör debattens vågor höga inom partiet. I Flamman och Internationalen, på Vänsterns debattforum, hos Gröna Vänstern och andra Facebooksidor och på hemsidan Vänsterdebatt.se har en rad invändningar dryftats.

KOMMENTAR | Kjell Östberg

Ja, alla är inte missnöjda. Äntligen ett program som talar till vanliga människor, som är fritt från tunga teoretiska resonemang, som försöker formulera vänsterns berättelse om en bättre värld och lyfter fram det som förenar oss alla, kan det heta.

Men av naturliga skäl är det de kritiska rösterna som hörs, de som vill förändra – eller kanske avslå hela programmet. Därför snickras det just nu på motioner i hela Vänsterlandet. Motionstiden går ut om mindre än en månad, den 8 februari, och vill man söka bredare stöd, till exempel från sin lokalförening. börjar det brinna i knutarna.

Den fråga som från början väckt störst uppmärksamhet är nedtoningen och uttunnandet av partiets socialistiska mål. Kommissionen nöjer med vaga formuleringar som att ”slå in på en socialistisk väg framåt handlar om att organisera arbetet på bättre sätt, för att bygga ett samhälle där vi kan leva friare liv” och de systemförändrande kraven, alltså krav som tydligt pekar fram mot ett annat samhälle lyser med sin frånvaro. Men hur kan vi närma oss målet om vi inte har någon kompass, kan det heta i diskussionsinläggen.

Här kan vi se fram mot många motioner. I de som redan finns spridda riktar man särskilt in sig på att ge den inledande paragrafen en tydligare inriktning. Ofta knyter man an till den inledning som fanns i det förra programmet: ”Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.”

Ett annat tema som tonats ner handlar om den sociala kampen. ”Det är genom att delta i och stärka folkrörelsearbetet som vi kan förskjuta ramarna för vad som är politiskt möjligt. Därför är det avgörande för Vänsterpartiet att stödja sådana rörelser som försvarar arbetare och låginkomsttagare oavsett hur majoritetsförhållandena ser ut i parlamentariska församlingar eller vår roll där”, heter det i en motion från V Majorna. I en annan motion framhålls att medan vänster traditionellt pekat på betydelsen av en bred utomparlamentarisk kamp för att nå viktiga politiska reformer talar programförslaget vagt om ”förhandlingsstyrka”. Här kräver motionärerna att man lyfter fram betydelsen av ”den breda palett av kampformer, där strejker, demonstrationer och olika former av civil olydnad spelat en avgörande roll”.

LÄS OCKSÅ: Vänsterpartiet programdebatt 2024

Debatten om partiets miljö- och klimatpolitik gick het inför den förra kongressen. Den lär knappast bli mindre omfattande i vår. Det klimatpolitiska nätverket driver på för att få förslag till förbättringar till programförslaget.

En annan fråga som kommer att få stort utrymme i motionsbehandlingen är säkerligen utrikespolitiken. I programförslaget finns inga krav på att Sverige ska lämna NATO efter en eventuell anslutning (och inte heller EU). Gissa om det är motioner på gång här!

Men det finns också ett antal motioner som menar att programmet i sin helhet måste avvisas. ”Förslaget liknar mer till form och innehåll en politisk valplattform och inte en grund att stå på för ett socialistiskt och feministiskt parti. Att genom ändringsförslag försöka lappa och laga ett in grunde dåligt förslag är inte möjligt”. Det som behövs är ett program som kortfattat, ideologiskt och principiellt beskriver Vänsterpartiet som det socialistiska och feministiska parti vi är, skriver motionärer från Uppsala.

Förslaget är för luddigt, heter det i en motion antagen av Majorna i Göteborg. Det ger partiledningen för stort manöverutrymme att agera oberoende av medlemmarnas uppfattningar. Återremittera, är budskapet.

Ett par av partiets tidigare ledare, Johan Lönnroth och Stig Henriksson underkänner också förslaget, men nöjer sig inte med att skicka tillbaka det. De har istället skrivit ett eget förslag, betydligt kortare, rappare och mer kärnfullt än programkommissionens, och med den stolta inledningen ”Vänsterpartiet verkar för frihetlig socialism”.

De ombud som samlas till Vänsterpartiets kongress i Jönköping i början av maj kommer nog bara i begränsad utsträckning kunna njuta av hägg och syren. Folkrörelsedemokratin har sitt pris.


Ett urval av motioner

Motion om inledningen till partiprogrammet

Vi vill se en del förändringar av programförslagets inledning på rad 2 till 33.

Vi tycker att det är viktigt att tydligt och redan i inledningen slå fast våra ideologiska grundvalar, liksom vikten av att verka för en fredlig värld. Vi anser de inledande orden om ”ett bättre samhälle” som knappast skiljer vårt program från något annat partis kan utgå. Vi har också ändrat på värdeorden.

Vi har också lagt in Bertil Bartholdsons ändringsförslag på rad 5 – 7.

Vi tycker att det är tydligare att tala om att det som står i vägen är ”de stora kapitalintressena” och ”den kapitalägande klassen” istället för ”kapitalet”.

Vi tycker att det handlar om att driva ”våra gemensamma” intressen och att vi alla vinner på det. 

Vi har även gjort ett antal ändringar av mer språklig karaktär.

Vi yrkar därför:

att raderna 2 t.o.m. 33 stryks och

att de ersätts med följande text:

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi arbetar för ett samhälle och en värld, där alla kan leva i frihet, jämlikhet, gemenskap och fred. Vi vill se en politik som löser de stora samhällsproblemen. Vi behöver skapa väl fungerande arbetsplatser. Fossilberoendet måste brytas. Vi behöver ta bättre hand både om varandra och den natur och miljö omkring oss som vi alla är beroende av. Genom att göra detta kan vi ta historiska kliv framåt.

Det är möjligt att göra det. Men de stora kapitalintressena med sin kortsiktiga vinstjakt sätter press på samhället att gå i fel riktning. Fler människor behöver kunna arbeta helhjärtat med de stora utmaningar vi har framför oss! 

Vi behöver skolor som ser till elevernas bästa och industrier som är engagerade i att ställa om från det fossila. Vi behöver arbetsplatser med respekt och inflytande för sina anställda, med kortare arbetsdagar som låter oss leva friare liv. 

Politik handlar inte bara om god vilja, utan också om att ta konflikt när det behövs. De bra saker vi byggt upp i Sverige blev verklighet just för att arbetarrörelsen, kvinnorörelsen och många andra rörelser stod upp för sin sak. Vi är många fler än de som gynnas av en politik som utgår från den kapitalägande klassens intressen. Vi ska använda demokratin för att genomföra det vi vill. 

För att göra det behöver vi hålla ihop. Vi behöver frigöra oss från gamla och orättvisa strukturer. Alla ska kunna forma sina liv fritt, oavsett klass, kön och etnisk bakgrund. Alla ska mötas med respekt, var vi än föddes. Alla ska få vardagsekonomin att gå ihop. 

Politisk rörelse handlar om att organisera sig för att driva våra gemensamma intressen tillsammans. Vi vinner alla på en politik för frihet, jämlikhet, gemenskap och fred. Vänsterpartiet vill bygga ett samhälle och en värld för alla, inte bara för fåtalet.

(Antagen av V Majorna)

++++

Folkrörelsearbete – Grundpelaren i vår strategi

Alla viktiga förbättringar för arbetarklassen i vid mening,  från rösträtt till  miljölagstiftning, har tillkommit genom att människor organiserat sig och kämpat för sina intressen.

Det som avgör vad som är politiskt möjligt och nödvändigt är i sista hand vilka rörelser som finns –  eller saknas  – i samhället. I bland, som när det gäller organisations- och rösträtten, direkt genom strejker, massdemonstrationer eller hot om revolution, ibland indirekt, som när välfärdsstaterna byggdes upp genom parlamentariska beslut men med årtionden av hårda klasstrider mullrande i bakgrunden. Eller i en blandning, som när 1970-talets reformer på arbetsmarknaden och på andra håll i samhället genomfördes  I tider av starka sociala rörelser måste även reaktionära krafter anpassa sig till arbetarklassens behov och krav och när det är tystare – som fallet varit sedan flera årtionden –  kan de istället gå till offensiv och rentav få med sig delar av arbetarrörelsen på allt från privatiseringar till försämrad arbetsrätt.

Det är genom att delta i och stärka folkrörelsearbetet som vi kan förskjuta ramarna för vad som är politiskt möjligt. Därför är det avgörande för Vänsterpartiet att stödja sådana rörelser som försvarar arbetare och låginkomsttagare oavsett hur majoritetsförhållandena ser ut i parlamentariska församlingar eller vår roll där. Detta är viktigt att understryka i programmet, inte minst eftersom det ger en inriktning på vad vi först och främst ska lägga våra krafter på, annars är risken stor att vårt arbete domineras av den parlamentariska verksamheten och en tro att det är uppifrån samhället förändras.

Jag föreslår därför

att följande ersätter rad 684-688 under rubriken Organisering för förändring

Alla viktiga förbättringar för arbetarklassen i vid mening har tillkommit genom att människor organiserat sig och kämpat för sina intressen. Att bygga och stötta självständiga och demokratiska folkrörelser är därför grundpelaren i vår politiska strategi, det är styrkan dessa rörelser som avgör vad som är politiskt möjligt i samhället. När rörelserna stärks och vinner segrar växer det kollektiva självförtroendet och människor lär sig att lita på sin gemensamma styrka. Ramarna för vad som går att göra förskjuts och vi lägger grunden till ett demokratiskt socialistiskt samhälle.  

Detta gäller även för vår verksamhet i valda församlingar. Vilka kompromisser vi än tvingas till i det parlamentariska arbetet gör vi därför allt för att stötta, delta i och bygga kontakter med de rörelser som kämpar för att försvara våra gemensamma intressen. Starka sådana rörelser och opinionsyttringar ger en bättre position i parlamentariska förhandlingar och förändrar den politiska dagordningen.

(Antagen av V Majorna)

++++

Ordet ”förhandlingsstyrka” är ett centralt begrepp  i programförslaget och förkommer på ett stort antal ställen. Det är sällan klargörande och ibland blir det helt fel.

Som när det på rad 324 skrivs om ”Arbeten som gav mycket förhandlingsstyrka” när det framför allt är organisering som ger styrkan i förhandlingar.

På rad 689 blir det ännu konstigare när det står: ”Den fackliga rörelsen spelar en nyckelroll i att organisera människors förhandlingsstyrka gentemot kapitalet.” Det som organiseras är människor, inget annat. Att peta in det luddiga, men i programförslaget så viktiga ordet ”förhandlingsstyrka” förvirrar bara och tar blicken från det konkreta arbetet att organisera människor i gemensam aktivitet på arbetsplatserna
Att ordet förekommer som förslagets svar i så många sammanhang antyder också att bättre ”förhandlingsstyrka” mot kapitalet är vad vår politik syftar till, inte att avskaffa kapitalismen. Jag skulle därför vilja att begreppet helt försvann ur förslaget men nöjer mig med en förändring i avsnittet om fackföreningarna.

Jag föreslår därför 

att meningen på raderna 689 – 691:

”Den fackliga rörelsen spelar en nyckelroll i att organisera människors förhandlingsstyrka gentemot kapitalet i arbets- och samhällslivet.” ersätts med följande:

Konflikten mellan arbete och kapital framträder som tydligast på våra arbetsplatser.

Det är bara genom att organisera oss fackligt som löntagare som vi kan förbättra löner och arbetsvillkor och skapa ett jämlikare samhälle.  Facklig kamp har varit nödvändig för att nå rätten att organisera oss, att strejka, reglerad arbetstid, semester, pension och mycket annat. Men tidigare framgångar kan inte tas för givna, de kan snabbt försvinna om vi inte fortsätter att vara organiserade och kämpa för våra rättigheter.

(Antagen av V Majorna)

++++

Makten byggs underifrån

Programförslaget nämner på flera ställen vikten av sociala rörelser för att uppnå viktiga politiska reformer men undviker att närmare diskutera de kampformer som varit nödvändiga för att vinna dessa framgångar. De strejker, demonstrationer, ockupationer, ja ibland – som när det gäller rösträtten – hot om revolutioner som varit en förutsättning för att utveckla rörelsernas fulla styrka försvinner bakom vaga formuleringar om ”förhandlingsstyrka”.

Vi föreslår därför

att raderna 638-39, från och med ”Vi vet…” ersätts med

I själva verket är alla viktiga sociala reformer och varje steg mot ökade demokratiska rättigheter ett resultat av sociala rörelsers kamp.

Samtidigt vet vi att genomförandet av sådana reformer kräver att arbetarrörelsen och andra sociala rörelser använder en bred palett av kampformer där strejker, demonstrationer och olika former av civil olydnad spelat en avgörande roll.

(Medlemmar i V Södermalm)

++++

Reformer som utmanar nuvarande maktförhållanden

Mycket av kritiken mot förslaget till nytt partiprogram har handlat om den nedtonade roll som socialism fått. Men även om kongressen förhoppningsvis kommer att ge begreppet en mer framträdande roll får det inte bara bli en till intet förpliktande plym. 

Den stora utmaningen är att koppla samman alla de krav som bostadslösa ungdomar, utsliten vårdpersonal eller kompromisslösa klimataktivister ställer just nu med en kamp för ett annat samhälle.

Vi måste redan nu formulera och ta kamp för de krav som är nödvändiga och samtidigt vara tydliga med att många av dessa också utmanar de nuvarande maktförhållandena i grunden.

Diskussionen om reform eller revolution är en återvändsgränd, påpekade redan Vänsterpartiets legendariske partiledare CH Hermansson. Inget krav, ingen strid för förbättringar är oviktig, inget framsteg, ingen vinst för liten att kämpa för. Men det gäller att inte stanna på halva vägen, menade Hermansson, och argumenterade för reformer som ingriper så djupt i samhällets struktur att de bereder väg för ett annat sätt att organisera samhället.

Vi yrkar därför

att raderna 743-59 ersätts med följande formulering,

Vi vill genomföra reformer som både gör livet rikare och friare, här och nu, och bygger upp människors möjligheter att driva sina intressen framöver

Det kräver en medveten inriktning på att förändra samhällsförhållandena i grunden

en strategi som överskrider ramarna i riktning mot en förnuftigare ordning bortom dagens kortsiktiga marknadskalkyler.

Den stora utmaningen är att koppla samman alla de krav som bostadslösa ungdomar, utsliten vårdpersonal eller kompromisslösa klimataktivister ställer just nu med en kamp för ett annat samhälle. Det är uppenbart att ett sådant program kräver ingripanden som utmanar marknad och kapital.

Bostadskrisen kan inte lösas på kapitalets villkor. Återskapandet av den solidariska välfärdsstaten kräver djupa ingrepp i det privata ägandet  För att inte tala om vad klimatkrisen kräver av långtgående samhällsförändringar.

Inget krav, ingen strid för förbättringar är oviktig, inget framsteg, ingen vinst för liten att kämpa för. Men det gäller att inte stanna på halva vägen Vad som behövs är att redan nu ställa krav på reformer som ingriper så djupt i samhällets struktur att de bereder väg för ett annat sätt att organisera samhället.

(Medlemmar i V Södermalm)

++++

Diskussionen om den ekologiska krisen domineras av två perspektiv: det individuella och det tekniska: Om vi bara köper rätt varor och industrin elektrifieras så kommer allt att ordna sig och det behövs inga djupgående ekonomiska förändringar. Så säger de som i första hand är ute för att försvara det kapitalistiska systemet. Men krisens verkliga orsaker finns i det systemets grundläggande drivkraft: kapitalets ständiga drift att växa. Bara om denna blinda drift ersätts av system som sätter människors behov och naturens gränser först går det att på lång sikt komma till rätta med den ekologiska krisen. I vårt program behöver vi lyfta fram detta socialistiska perspektiv.

 Jag föreslår

att följande stycke ersätter raderna 472-479 i programförslaget.

Grunden i den kapitalistiska ekonomin är tillväxt, inte av nyttigheter utan av vinst. Därför har det överordnade målet i politiken blivit en ständigt ökande BNP,  en villkorslös tillväxt, utan koppling till mänskliga behov eller naturens gränser som inte skiljer mellan fler stridsflygplan och bättre sjukvård. Att denna tomma tillväxt är alltings måttstock beror inte på girighet eller bristande kunskap. Det är inte ens ett systemfel. Den är systemet. Samma drift som en gång fick kapitalismen att ställa dittills otänkbara resurser till mänsklighetens förfogande hotar idag vår överlevnad. En obegränsad tillväxt på en begränsad planet är omöjlig. För den stora majoriteten, vi som lever av vårt arbete, är tillväxt varken bra eller dåligt i sig. Det avgörande är vad som växer och vilka konsekvenser det får för oss och vår livsmiljö. För kapitalet däremot är innehållet ointressant, bara det ger ökad vinst.

Därför blir alla visioner om ”nolltillväxt” bara luftslott så länge vi respekterar ramarna för det system som för sin överlevnad kräver expansion. Varje Den frikoppling som krävs är alltså mellan samhällets ekonomi och kapitalets vinst. Först när ett sådant skifte sker kan en behovsstyrd, långsiktigt hållbar ekonomi bli verklighet. Vi kallar ett sådant samhälle där den blinda vinstjakten ersätts med demokratiska styrmedel för socialism.

(Antagen av V Majorna)

++++

Sverige i världen

Jag yrkar: 

att ersätta texten under rubriken Sverige i världen:

”Vi vill utveckla ett bättre internationellt samarbete mellan länder, som skapar ett större oberoende från stormakternas geopolitiska spel. Tillsammans kan vi stärka alla länders möjligheter att besluta om sin produktion, sina finansiella flöden och sina naturresurser. 

Vi vill att Sverige ska vara ett land som deltar helhjärtat i arbetet med de historiska utmaningar världen står inför, som att ta människor ur fattigdom och genomföra klimatomställningen. Sverige behöver vara stadig röst i världen som talar för mänskliga rättigheter, fred och nationellt självbestämmande. Vi måste också vara en röst emot NATO och EU.”

++++

Återremittera förslaget till nytt partiprogram

Vänsterpartiets partiprogram är överordnat övriga politiska strategidokument och ska kunna

användas som utgångspunkt och stöd i det politiska arbetet. I programkommissionens följebrev till

förslaget går att läsa att programmet behöver vara begripligt och att det ska vara tydligt vad vi vill.

Vi anser inte att förslaget lever upp till det, utan väcker fler frågor än det besvarar. Det är gott om

luddiga formuleringar och skrivningar om klokhet, rationalitet, långsiktighet och tålamod och

svårare att hitta tydliga och konkreta svar om Vänsterpartiets ideologi och politiska svar.

Vidare går i följebrevet att läsa “Vi tänker oss partiprogrammet som en ingång till en öppen och

levande diskussion, där olika förklaringsmodeller får plats samtidigt.”

Att främja en öppen och levande politisk diskussion i partiet är oerhört viktigt, men

partiprogrammet bör just vara ett resultat av en sådan levande diskussion, en sammanfattning av

vad majoriteten av medlemmarna tycker i principiellt viktiga frågor. Det är så programmet kan bli

ett stöd i det politiska arbetet.

Förslaget till nytt partiprogram undviker i stället flera sådana frågor och ger i stället ”politiska

ledningar på alla nivåer stort utrymme att agera i de situationer som uppstår” (ur följebrevet).

Programförslaget skapar därmed för stora tolkningsutrymmen och ger varken medlemmar eller

ledningar vägledning. Oundvikligen kommer frågan om vem som har tolkningsföreträde att uppstå.

Det är bättre att valda ledningar vet vilken politik majoriteten av medlemmarna vill att de ska arbeta

för.

Vi lever i en tid när kapitalismen är mer dominerande än någonsin, ekonomiskt, ideologiskt och

politiskt. Högern är på offensiven och dess största seger är att de flesta inte ser att det finns något

alternativ till det härskande kapitalistiska systemet och att allt som går på tvärs mot detta definieras

som främmande och omöjligt.

Till skillnad från högern tror vi att ett sådant alternativ är både nödvändigt och möjligt.

Vänsterpartiet strävar efter en radikal samhällsomvandling, mot ett socialt, ekonomiskt och

ekologiskt hållbart samhälle. Där makten kommer underifrån och där demokratin blir fullödig. Där

produktionens inriktning och investeringarna inte styrs av privat vinstmaximering utan av våra

gemensamma behov. Där fossilsamhället fasas ut. Det systemet kallar vi socialism.

Just i en tid som vår, när högervinden blåser hårt och bristen på alternativ är så stor, är det

Vänsterpartiet uppgift att stå upp för för ett rödgrönt socialistiskt alternativ. Detta ska vara den

tydliga grunden i vårt partiprogram. Så är det inte i det liggande förslaget som istället duckar för

denna avgörande fråga, ett steg bakåt jämfört med det nuvarande programmet. I all praktisk

verksamhet är kompromisser oundvikliga men om vi i partiprogrammet utgår från kompromisser så

har vi redan övergett våra mål.

Sammantaget kan vi inte se hur det förslag på nytt partiprogram som presenterats går att revidera

med tillägg och ändringsförslag utan att det blir ett oanvändbart lapptäcke.

Vi yrkar därför

att förslaget till nytt partiprogram återremitteras med uppdraget att förtydliga partiets socialistiska

grund och politiska huvudfrågor.

(Antagen av V Majorna)

++++

Gör om, gör rätt!

Ett partiprogram är i hög grad ett internt dokument där vi gemensamt definierar oss som parti och klargör vilka ideologiska grunder vi står på. Detta, tillsammans med en grundläggande systemkritik, vägleder oss till principiella ställningstaganden kring en rad frågor som rör makt, demokrati, kapitalism, mänskliga rättigheter, rasism, kvinnors rätt i samhället, internationella samarbeten, m fl. Dessa ideologiska grunder och principiella ställningstaganden måste också hålla över tid – även när ett partiprogram behöver revideras eller skrivas om.

I vårt nuvarande partiprogram finns en inledning som på en sida kort beskriver Vänsterpartiet som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Därefter följer fyra sidor som mer ingående beskriver klassamhället och patriarkatet. Något motsvarande finns inte i programkommissionens förslag. I det absolut sista stycket finns en skrivning; 

”Vi inspireras av de marxistiska och feministiska idétraditionerna när vi utvecklar vårt praktiska arbete och våra politiska förslag.” Det är sant men helt otillräckligt.

Förslaget liknar mer till form och innehåll en politisk valplattform och inte en grund att stå på för ett socialistiskt och feministiskt parti. Att genom ändringsförslag försöka lappa och laga ett i grunden dåligt förslag är inte möjligt. Förslaget i sin helhet bör avvisas av kongressen och en ny programkommissionen bör få i uppdrag att återkomma med ett helt nytt förslag. Ett program som kortfattat, ideologiskt och principiellt beskriver Vänsterpartiet som det socialistiska och feministiska parti vi är.

Vi yrkar därför att kongressen beslutar:

–       Att avslå förslaget till nytt partiprogram.

–       Att uppdra till en ny programkommissionen att återkomma med ett programförslag som ideologiskt och principiellt lyfter fram Vänsterpartiet som det socialistiska och feministiska parti vi är.

 (Medlemmar i V Uppsala)

++++

Motion med alternativt förslag till partiprogram

Vi har fyra huvudinvändningar i sak mot programkommissionens förslag till nytt partiprogram för Vänsterpartiet.

  1. Vi saknar en tydlig definition av socialismen och vägen dit.

I det socialdemokratiska partiprogrammet heter det: ”Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.” Och i Vänsterpartiets nya programförslag heter det: ”Att slå in på en socialistisk väg framåt handlar om att organisera arbetet på bättre sätt, för att bygga ett samhälle där vi kan leva friare liv.”

Frånsett just ordet socialism skulle nog alla riksdagspartier, inräknat SD, hålla med om båda programmens beskrivningar av vad socialism innebär. Det finns också i övrigt slående likheter mellan S-programmet och V-förslaget. Om Vänsterpartiets kongress i maj antar programkommissionens förslag finns inte längre något tydligt antikapitalistiskt parti i Sverige.

Vi tror på den frihetliga socialismen, att de arbetande människorna gradvis och underifrån erövrar ägandet och makten från kapitalisterna. Det är det enda sättet att bygga en hållbar socialism. Vi är för ett omfattande statligt och kommunalt ägande. Men att på allvar utmana kapitalismen via staten i en parlamentarisk demokrati, där en ny majoritet åter kan privatisera det som förstatligats eller kommunaliserats, är inte möjligt.

  • Partiets gröna profil måste bli tydligare.

Programförslaget målar upp en falsk motsättning mellan miljö- och klimatpolitik och individuellt ansvarstagande. Båda behövs. Positiva förändringar på detta område har alltid skett genom politiska beslut som backats upp av individer och rörelser som tagit eget ansvar. Vi saknar i likhet med Bertil Bartholdson i hans reservation en skrivning om vikten av biologisk mångfald. Vår gröna profil är en ideologisk grundbult i paritet med socialismen och feminismen.

  • Vi måste sluta vela i frågan om EU-medlemskapet. 

Målet att Sverige skall lämna EU är borta. Bra! Men programkommissionen vill ändå om det går illa ”hålla fast vid alternativet att Sverige kan lämna EU”. Med detta riskerar våra företrädare att än en gång inte kunna ge ett tydligt svar på frågan om vi vill ha kvar Sverige i EU. Det är som om vi ska gå med röven före i EU-frågan.


Det finns några mycket allmänt hålla formuleringar om vad vi vill med EU. Men vi saknar konkretion.
Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin skrev i ETC på julafton 2023:

”Sedan 1995 då våra första parlamentariker tog plats i EU-parlamentet har vänstern gjort EU rödare och grönare. Vi har förbättrat EU:s lagar samtidigt som vi har utmanat unionens marknadsliberalism. Vänsterpartiet får saker gjort.

Låt oss ta ett exempel: I början av 2000-talet drev Vänsterpartiets EU-parlamentariker den svenska sexköpslagen och möttes av hån från EU:s högerpolitiker. Idag, 2023, förespråkar en majoritet av parlamentets ledamöter att sexköparna och sexköp ska kriminaliseras, inte de prostituerade. Politik är en kamp, det krävs tryck från folkrörelser och aktivister och i parlamenten kommer inte alltid segrarna omedelbart.

Under den gångna mandatperioden har Vänsterpartiet tillsammans med andra progressiva krafter spelat en viktig roll i EU. Till våra segrar kan vi räkna kraftiga sanktioner mot Ryssland, att EU utlyst klimatnödläge, att EU antagit Green deal med krav på utsläppsminskning på minst 55 procent till 2030, beslut om bättre skydd av havs- och landområden samt införandet av klimattullar på klimatskadliga varor. Vi har beslutat om bättre villkor för tre miljoner chaufförer och kraftigt sänkta gränsvärden för bland annat asbest, bly och cancerframkallande ämnen. Vi har drivit på för stopp av import av varor producerade genom tvångsarbete och stopp av EU-pengar till företag som skatteplanerar. Vi har fått igenom ekonomiska sanktioner mot Ungerns Viktor Orbán, stöd till hbtq-aktivister och aborträttsaktivister i Polen och stöd till kvinnor i Iran och Afghanistan.”

Av detta optimistiska anslag finns inte ett spår i programförslaget.

Visst har EU stora demokratiska brister. Men om vi inser det måste vi också kunna tydligare tala om hur vi vill fortsätta att förändra EU tillsammans med övriga progressiva krafter i EU.

  • Programmet är också alldeles för långt och akademiskt.

Bara för att ta ett exempel förekommer begreppet ”struktur” i olika betydelser på 30 ställen i programförslaget. 


Tror någon på allvar att de som vill sätta sig in vår politik skall orka ta sig igenom denna 44 sidor långa text?

Mot denna bakgrund behövs ett helt annat partiprogram. Här kommer vårt:


Förslag till partiprogram

Vänsterpartiet verkar för frihetlig socialism. Den byggs gradvis genom att de arbetande äger allt mer i företagen, har allt större makt över verksamheten och skaffar sig större kunskaper om företagens tekniska och ekonomiska ledning. Den byggs också genom att allt fler samhällssektorer undandras vinstmaximeringens principer till förmån för samhällsnytta. Kooperativa och andra företagsformer som bygger på självförvaltning ska befrämjas av lagstiftningen. De som arbetar i ett företag ska ha förköpsrätt vid försäljning. Medarbetarna ska få uppleva glädjen över att tillsammans med arbetskamraterna skapa de varor och tjänster som människor behöver.

Vänsterpartiet är anhängare av ett omfattande statligt, regionalt och kommunalt ägande. Det gäller inte minst inom bank och finans, skola, vård, omsorg, bostad, elnät, järnvägar och annan infrastruktur. De offentligt ägda företagen ska ha politiskt beslutade ägardirektiv så att de utvecklas på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Även inom offentligt ägda företag och verksamheter ska de som arbetar känna att de har makt över sitt egna arbete. Tillitsbaserad styrning ska ersätta de styrformer som okritiskt hämtats från de kapitalistiskt ägda företagen och som lett till byråkratisering, tillväxt av kontrollapparater, förstörd arbetsglädje och sämre arbetsresultat. 

Storbankernas oligopol bör utsättas för ökad konkurrens från statligt ägda banker, kreditgarantiföreningar och fristående sparbanker.

Vi vill ha en stark lagfäst arbetsrätt som värnar inte bara dem som arbetar i yrken med starka fackföreningar utan också dem som i dag arbetar i de gigföretag där ägarna vägrar ta sitt fulla arbetsgivaransvar. En effektiv och lokalt förankrad statlig myndighet bör finnas för att säkra en god arbetsmiljö. 

Finans- och penningpolitik ska bedrivas med hög sysselsättning och låg arbetslöshet som övergripande mål. Den ekonomiska politiken ska också säkra en låg inflation och starka offentliga finanser. 

Feminism och jämlikhet

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha lika mycket makt och lika mycket lön för likvärdigt arbete. De ska dela på ansvaret i både förvärvs- och hemarbete. Vänsterpartiet vill samarbeta med kvinnorörelser och rörelser för sexuellt likaberättigande. Vi är för kortare daglig arbetstid eftersom det befrämjar jämställdhet, personlig utveckling och samhällsengagemang

Traditioner, kulturmönster eller religioner får inte begränsa den enskildes rätt att själv välja partners, familjetyp och livsstil.

Skillnaden mellan stad och land samt mellan de större städernas förorter och centrala delar måste minska vad gäller samhällsservice. Segregationen måste bekämpas genom en social bostadspolitik, Skattesystemet ska vara progressivt både sett till inkomster och förmögenheter. Generösa villkor skall gälla dem som har olika sorters funktionshinder,

Miljö och klimat

Vänsterpartiet är ett grönt parti. Vår klimat- och miljöpolitik styrs övergripande av vad forskningen har identifierad som planetära gränser för att jorden skall vara kvar i ett stabilt tillstånd och inte överskrida brytpunkter – irreversibla förändringar i klimat och miljö.” Utsläppen av växthusgaser måste på kortast möjliga tid ner till noll. Det ska på vägen dit bli dyrare att släppa ut växthusgaser. Det ska också bli dyrare att producera miljöskadliga varor, och i vissa fall bör de helt förbjudas. Vi verkar för att förnybara energikällor ska ersätta fossila bränslen. Det ska bli billigare att producera fossilfri energi och miljövänliga produkter. Kärnkraften ska avvecklas. 

De rika länder som historiskt stått för det mesta av utsläpp av växthusgaser måste betala merparten av det som krävs för att skydda de fattiga länder som drabbats mest av temperaturökningen och miljöförstöringen. 

Vi måste alla ändra vår livsstil och bli mer klimatsmarta och miljömedvetna. Vi samarbetar med miljö- och klimatrörelsen på alla nivåer.

Den biologiska mångfalden måste säkras. Det kräver ett långsiktigt perspektiv på alla politiska nivåer. Naturen ska vårdas och det naturliga kretsloppet värnas. Tillgången på sötvatten måste säkras. Fiskebestånden måste vara ekologiskt hållbara. 

Vi vill säkra tillgången på naturskog. Att bevara och vårda skogen är viktigt för både klimatet och för att säkra biologisk mångfald. En miljövänlig skogspolitik går att förena med produktiv användning av skogsråvarorna. Försurningen av haven, spridningen av skadliga kemiska ämnen och ökenspridningen måste upphöra. Sverige ska gå i spetsen i arbetet för att säkra mänsklighetens överlevnad. 

Utbildning, vård och omsorg

En bred och väl fungerande grundutbildning är samhällsbyggets fundament. Gymnasieskolan ska vara både yrkesförberedande och allmänbildande. Utbildning och forskning vid universitet och högskolor ska vara fri att formas av lärare och studenter. 

Verksamhet som i huvudsak finansieras av skatter ska i första hand drivas i offentlig regi. Även kooperativt och ideellt ägande inom skola, vård och omsorg ska vara möjligt. Aktiebolag och privata ägare drivna av vinstintresse ska inte få förekomma. 

Vi slår vakt om det regionala och kommunala självstyret. Antalet regioner ska bli färre, och regionaliserade statliga myndigheter ska ha samma geografiska indelning som regionerna. 

Vi vill ha generösa socialförsäkringar. Arbetslösa, sjuka, barnlediga och de som lämnat arbetslivet ska kunna känna sig trygga med att inkomsterna räcker för ett värdigt liv. 

Brottslighet ska bekämpas genom en lokalt förankrad polis, som samarbetar med socialtjänst och skola i närområdet. Rättsväsendet ska vara politiskt oberoende. Kriminaliteten ska bekämpas genom i första hand socialt förebyggande åtgärder som börjar redan i förskolan och stärks i grundskolan. Kriminalvården ska vara humanistiskt inriktad och sträva efter återanpassning av de dömda. 

Demokrati, makt och frihet

Vi vill ha ett starkt civilförsvar, med en allmän och lika värnplikt för kvinnor och män. Sverige ska arbeta aktivt för nedrustning. Sverige ska ansluta sig till traktaten om avskaffande av kärnvapen. 

Vi slår vakt om den parlamentariska demokratin med dess yttrandefrihet och föreningsfrihet. Kulturen är en viktig del av yttrandefriheten. Vi behöver ett mångfaldigt kulturliv, som berör, lyfter, ifrågasätter och flyttar gränser. 

Vi vill att alla förtroendevalda på alla nivåer ska ha arvoden och förmåner som gör att de lever ett materiellt liv som inte är på en väsentligt högre nivå än genomsnittet av väljarna. 

Vi vill avskaffa monarkin till förmån för republik. 

Alla sorters diktaturer är oacceptabla. Tillsammans med andra demokratiska krafter verkar vi för att avskaffa dem. Inget land har rätt att agera som regional eller global supermakt. Vi verkar för upplösning av Nato och alla andra militärallianser. Sveriges försvar ska skydda oss från angrepp och utanför landets gränser enbart delta i militära insatser beslutade av FN. 

Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti som bejakar ett öppet samhälle med kulturell mångfald. Vi vill ha en generös asylpolitik, men en reglerad arbetskraftsinvandring för att förhindra lönedumpning och andra sätt att utnyttja rättslösa.

Vi är ett internationalistiskt parti. Vi bekämpar all slags nationalism. Vi är en del av en gränslös rödgrön och feministisk rörelse. 

Vänsterpartiet arbetar tillsammans med andra vänsterkrafter i Europa för att EU ska demokratiseras och öppenheten i beslutsfattandet öka. Den felkonstruerade monetära unionen, med sin ensidiga inriktning på inflationsbekämpning, påverkar också svensk ekonomi negativt. Tillsammans med andra progressiva krafter i EU verkar Vänsterpartiet för en grundläggande fördragsförändring så att fler jobb och låg arbetslöshet i stället prioriteras. EU ska också reformeras för att minska klyftorna mellan fattiga och rika i Europa. 

Den inre marknaden ska inte vara överordnad hänsyn till miljö och sociala villkor. Vi vill att EU ska vara en ledande kraft i det globala klimatarbetet. EU ska också verka för att minska det gränslösa kapitalets makt, stänga skatteparadisen och tvinga de internationella företagen att betala skatt där de producerar. Kollektivavtalen ska värnas. EU ska också stifta lagar som tvingar gigbolagen att ta sitt fulla arbetsgivaransvar. Vi vill tillsammans med andra europeiska vänsterkrafter bygga om EU i grunden till ett välfärdssamhälle på europeisk nivå. 

Vänsterpartiet verkar tillsammans med andra globala vänsterkrafter för ett demokratiserat FN med en bättre parlamentariskt förankrad generalförsamling och ett säkerhetsråd som speglar nutidens geopolitiska läge i stället för den från 1945. Vi vill att den internationella domstolen i Haag ska omfatta alla nationer och kunna inte bara döma dem som begår krigsbrott utan också dem som systematiskt bryter mot mänskliga rättigheter. 

Den internationella valutafonden och Världsbanken ska demokratiseras, så att deras styrelser mer baseras på befolkning än på rikedom. De båda ska aktivt delta i arbetet mot skatteflykt och för valutabalans. Världshandelsorganisationen ska verka för en rättvis handel och för att stoppa handeln med ekologiskt och socialt skadliga varor. FN-organet ILO ska säkra rimliga arbetsvillkor och fackliga rättigheter. Världshälsoorganisationen ska få mer makt i arbetet för att bekämpa pandemier, och samtidigt göras mindre beroende av de stora läkemedelsbolagen. FN-organet Unesco ska befrämja världskulturen. 

I takt med att diktaturerna demokratiseras blir det möjligt att bygga gränsöverskridande demokrati. På lång sikt är målet ett direktvalt världsparlament.