USA – en vingklippt demokrati

▶ ”Maktdelning” mot förändring
▶ Högsta domstolen hindrar folkviljan
▶ Grundlagen skyddar makten

LEDARE | 30 juni 2022

På kort tid har USA:s högsta domstol fattat två beslut som fått många att häpna. Det gäller rätten att bära vapen och det gäller aborter. Bara några veckor efter två enormt uppmärksammade massmord – i Buffalo, New York och i Uvalde, Texas– beslutar Högsta domstolen att ogiltigförklara lagar i sex delstater som begränsar rätten att bära vapen. Det andra beslutet handlar om att Högsta domstolen nu upphäver sitt beslut från 1973 som gjorde aborter lagliga, den s.k. Roe versus Wade-lagen. Det blir därmed öppet för de delstater som vill totalförbjuda aborter att så göra. Många delstater står redan i kö för att genomföra detta.

Högsta domstolen har nio ledamöter. De är inte valda av folket utan föreslagna av presidenten och accepterade av kongressen. De innehar sina ämbeten på livstid och kan inte avsättas. Den officiella bilden är att dessa jurister ska fungera som en kontroll när det gäller lagstiftningen och säga ifrån om kongressen stiftar lagar som går emot USA:s konstitution. De ska helt enkelt vara objektiva, neutrala juridiska kontrollanter och experter.

Sex av folket icke valda domare har alltså fattat för alla US-amerikaner livsavgörande beslut trots att alla opinionsundersökningar visar att beslutet endast stöds av en minoritet inom folket.

Sanningen är dock en annan, som de här två senaste fallen med all önskvärd tydlighet visar. Alla domare i Högsta domstolen gör sina ”tolkningar” utifrån sina egna värderingar och åsikter. Det är naturligtvis ingen slump att sex konservativa domare stod bakom besluten i de två ovan relaterade fallen. Tre ”liberala” domare röstade mot. Och så har det alltid varit. Pratet om objektiva juridiska experter är just bara prat.

Alla vet detta. Så även Donald Trump som under sin mandatperiod såg till att tillsätta så många konservativa domare så att majoriteten säkrades. På det sättet utövar han makt också efter sin egen avgång.
Sex av folket icke valda domare har alltså fattat för alla US-amerikaner livsavgörande beslut trots att alla opinionsundersökningar visar att beslutet endast stöds av en minoritet inom folket.

Om det handlade om stater på andra håll i världen skulle kommentarerna vara att detta är ett auktoritärt styre och att demokratin är i allvarlig fara. Men nu handlar det om USA, ”den ledande demokratin” i världen.
Många US-amerikaner odlar myten om konstitutionen som något närmast heligt. Balansen mellan representanthuset, senaten, presidenten och Högsta domstolen framställs som resultatet av den mest sofistikerade demokratiska filosofi.

När konstitutionen slutligen ratificerades 1789 hade sex procent av befolkningen rösträtt! Så såg verkligheten ut i det som kallas världens första demokrati.

I själva verket är den skriven för att hindra folkligt inflytande. Grundlagsfäderna ville, samtidigt som man upprätthöll en demokratisk fasad, skapa ett system som garanterade de besuttna klassernas dominans. Man ville också förhindra uppslitande strider mellan olika fraktioner av besuttna (manufakturägare, handelsmän, slavägare). Därav nödvändigheten av att ett beslut måste accepteras i både representanthuset och i – den från början icke direktvalda – senaten. Därför presidentens vetorätt liksom att det krävs två tredjedelars majoritet i kongressen för att häva vetot. Och ovanpå på detta, för att ytterligare stabilisera den härskande klassens makt, denna av folket icke valda högsta domstol.

För att säkra de besuttnas politiska kontroll så uteslöts folkmajoritet från rösträtt. Kvinnorna, de afro-amerikanska slavarna, ursprungsbefolkningen och alla som inte klarade inkomst- och förmögenhetsspärren var uteslutna. När konstitutionen slutligen ratificerades 1789 hade sex procent av befolkningen rösträtt! Så såg verkligheten ut i det som kallas världens första demokrati. Under 1800-talets första hälft fick vita män successivt rösträtt oavsett ekonomisk ställning. När inbördeskriget började 1861 hade så gott som alla vita män rösträtt. För resten av befolkningen var det som tidigare. De fria manliga afroamerikaner som hade klarat inkomststrecket förlorade sin rösträtt under samma period.

Så när USA:s högsta domstol nu fattat sina beslut i vapen- och abortfrågorna, mot folkmajoritetens vilja, så vilar de på en djup, historisk, odemokratisk tradition.